Фондация за регионално развитие

Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на политики, стратегии и решения за дигитализация на местно равнище

Фондация за регионално развитие сключи договор по Оперативна програма “Добро управление” за реализацията на проекта “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на политики, стратегии и решения за дигитализация на местно равнище” по процедура BG05SFOP001-2.025, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Партньор е сдружение “Феникс-21”, а териториалният обхват е област Видин.

Основната цел на проекта е да се повиши гражданското участие в процесите на взимане на решения и формулиране на политики за цифров преход на общини в област Видин, в съответствие със Стратегията на ЕС за цифровото бъдеще на Европа.

Дейности

В проекта се предвижда да се анализира готовността на общините за дигитален преход в условията на цифрово общество и отправяне на предложения за подобряване на средата за гражданско участие в управлението за подпомагане на дигиталния преход и управление в условията на цифрово общество, както и да се направи анализ на международния опит и представяне на добри и международни практики за повишаване участието на гражданите в процесите на взимане на решения за дигитализацията на местното управление. По проектът ще се осъществи и информационна кампания за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, свързани с цифровия преход.

Специфични цели на проекта са да се засили сътрудничеството между местните власти, неправителствените организации, социалните партньори, бизнеса и гражданите за съвместно взимане на решения, подпомагащи цифровия преход, за да се постигне на открито и отговорно управление с участието на гражданите, бизнеса и местните власти при подпомагане на процесите на дигитализация и цифрова оптимизация на обществените услуги на местно равнище. Формулирането на конкретни препоръки ще подобри процесите, свързани с цифровия преход и ще повиши информираността на целевите групи в областта на цифровото управление и дигиталния преход на местно ниво.

Очаквани резултати: засилено сътрудничество между всички заинтересовани страни, включени в проекта; открито и отговорно управление; предложени решения, подпомагащи цифровия преход; формулирани конкретни препоръки, позволяващи активно включване на гражданите и бизнеса в местното управление.

Основни целеви групи на проекта са представители на общини, НПО, бизнеса , социално-икономическите партньори и други заинтересовани страни от област Видин.

Общата прогнозна стойност на проекта е в размер на 59 964,19 лева, от които:

Европейско (финансиране от EСФ): 50969.56 лв.

Национално съфинансиране: 8994,63 лв.

www.eufunds.bg

Проект  BG05SFOP001-2.025-0208-C01„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на политики, стратегии и решения за дигитализация на местно равнище“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Постигнати резултати:

Дейност 1. Анализ на готовността на общините в област Видин за дигитален преход и отправяне на предложения за подобряване на средата за гражданско участие в управлението за подпомагане на дигиталния преход и управление в условията на цифрово общество.

 1. Доклад, включващ обобщение на данните от анализа по Дейност 1 – изтегли доклада тук
 2. Препоръки и предложения за подобряване на средата за гражданско участие в прехода към дигиталното управление – изтегли препоръките
 3. Интернет страница (помощен инструментариум за прехода към цифровизация и внедряване на цифрови услуги за местната общност) www.digital-vidin.eu
 4. МЕТА/Фейсбук група по проекта за обмен на опит и добри практики, свързани с процесите на дигитална трансформация на местните общности. Виж повече на: Facebook

Дейност № 2. Aнализ на международния опит и представяне на добри и иновативни международни практики за повишаване участието на гражданите в процесите на взимане на решения и дигитализацията на местното управление

  1. Ръководство за разработване на стратегия за дигитална трансформация на местно ниво, включващо описание на международния опит на различни местни власти в държави членки на ЕС, преминаващи към дигитално управление в сътрудничество с местната общност – структурите на гражданското общество и бизнеса – изтегли ръководството.

Дейност № 3. Информационна кампания чрез организиране на обществени форуми за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, свързани с цифровия преход

 1. Организирани два обществени форума за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на цифровия преход с участието на представители на местните власти, НПО, социално-икономически партньори, гражданско общество и малки и средни предприятия в региона на Видин.
 2. Създадена пилотна “Интелигентна общност” с членове – представители на всички целеви групи на проекта – Facebook
 3. Демонстрирани добри практики и бизнес модели за дигитална трансформация
 4. Повишена информираност за ключовата роля на гражданското общество, НПО и бизнеса в процесите на взимане на решения в прехода към цифровизация;
 5. Насърчени възможности за участие на гражданското общество в процесите на управление и вземане на решение по въпроси, свързани с дигитализацията;
 6. Усвоени нови модели на организация на цифровия преход и ангажиране на общността;
 7. Създадени възможности за партньорства, обмени на практики и съвместни инициативи между различните целеви групи.

Всички резултати са достъпни на интернет страницата https://digital-vidin.eu/, както и на Фейсбук страницата създадена за целите на проекта

Галерия