Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на политики, стратегии и решения за дигитализация на местно равнище

Фондация за регионално развитие сключи договор по Оперативна програма „Добро управление“ за реализацията на проекта „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на политики, стратегии и решения за дигитализация на местно равнище“ по процедура BG05SFOP001-2.025, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Партньор е сдружение „Феникс-21“, а териториалният обхват е […]