Фондация за регионално развитие

Комуникационни дейности по ОПРЧР – приключил

Договор № РД04-71/31.10.2011 г. с Министерство на труда и социалната политика с предмет: „Комуникационни дейности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) до края на 2013 г.”

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика;

Период на изпълнение: октомври 2011 – октомври 2013

Партньори: Фондация за регионално развитие, Ню Ейдж Студио, София студио

Дейности:  Изработване на 23 аудио-визуални клипа за популяризиране на приоритетните оси, процедури и схеми на ОП “Развитие на човешките ресурси 2007-2013” с цел реализиране на интегрирана комуникационна кампания, която да популяризира Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в съответствие с целите и мерките, заложени в Комуникационния план на ОП РЧР до края на 2013.

Дейността беше осъществена в сътрудничество с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане.