Фондация за регионално развитие

Консултации с търсещи работа лица

Младежи и търсещи работа лица от област Видин участваха в консултации за придобиване на комуникационни и предприемачески умения и умения за управление на европейски проекти. Обученията се проведоха на 29 и 30 септември 2017 г. в регионалната библиотека в гр. Видин по инициатива на Фондация за регионално развитие. Инициативата се финансира по трансграничната програма „Interreg V-A Румъния-България» и е част от дейностите на проект: „Шанс за развитие“, който се изпълнява от „Университета в Крайова“, в партньорство с Фондация за регионално развитие и партньори Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в гр. Свищов. В консултациите участие взеха повече от 20 представители на целевите групи – безработни лица, студенти, търсещи работа лица от област Видин. По време на събитието, на присъстващите бяха представени възможности за реализация на пазара на труда в Европейския съюз.