Фондация за регионално развитие

Онлайн видео материали (интелектуален продукт IO4 Модел на пилотно обучение)

Видео материалите по проект IRENE бяха създадени в периода 1 юли 2021 г. и 31 декември 2022 г.  Повечето от тях са достъпни на английски език с превод на националните езици на държавите, участващи в проекта. Една част от тях са с превод на жестов език, за да се позволи достъпът до тях за уязвими хора.

Дейности: всеки партньор създаде и сподели за бъдещо използване видео материали, които бяха представени по време на международните обучителни семинари, които бяха организирани в рамките на проекта.  Съдържанието на видео материалите, разработени от специалистите, участващи в проекта от Естония, Гърция, България, Финландия, Румъния и Италия, е съобразено с нуждите на интервюираните участници в международното сравнително проучване (интелектуален продукт IO1 на проекта), което беше реализирано с цел да се идентифицират подходящи методи на преподаване на религия в мултикултурна, мултиетническа и мултирелигиозна среда.

Фондация за регионално развитие създаде YouTube страница на проекта IRENE, на която са достъпни всички видео материали за свободно гледане.

 1. Video 1: Introduction to Module 1  
 2. Video 2: Mapping Religious Demographics 
 3. Video 3: Significance of Diversity in Religious Education
 4. Video 4: Understanding the Impact of Religious Context on Teaching Religion 
 5. Video 5: Storytelling and arts-based activities 
 6. Video 6: Introduction to Module 2 Exploring Different Religious Communities 
 7. Video 7: Introduction to Module 3 Practical Application of Religious Education in Diverse Context: 
 8. Video 8: Introduction to Module 4 Academic Approaches for Religious Diversity 
 9. Video 8: Introduction to IRENE project 
 10. Video 9: Enhancing Technology in Religious Education
 11. Video 10: Introduction to Module 5 ICT Integration in Religious Education

Към страницата в YouTube