Фондация за регионално развитие

“Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на политики, стратегии и решения за дигитализация на местно равнище” – текущ

Проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на политики, стратегии и решения за дигитализация на местно равнище”

Водещ бенефициент: Фондация за регионално развитие

Партньори: Фондация “Феникс 21 век”

Място на изпълнение: област Видин

Цел: да се повиши гражданското участие в процесите на взимане на решения и формулиране на политики за цифров преход на общини в област Видин, в съответствие със Стратегията на ЕС за цифровото бъдеще на Европа.

Специфични цели: да се засили сътрудничеството между местните власти, неправителствените организации, социалните партньори, бизнеса и гражданите за съвместно взимане на решения, подпомагащи цифровия преход, за да се постигне на открито и отговорно управление с участието на гражданите, бизнеса и местните власти при подпомагане на процесите на дигитализация и цифрова оптимизация на обществените услуги на местно равнище. Формулирането на конкретни препоръки ще подобри процесите, свързани с цифровия преход и ще повиши информираността на целевите групи в областта на цифровото управление и дигиталния преход на местно ниво.

Дейности:

В проекта се предвижда да се анализира готовността на общините за дигитален преход в условията на цифрово общество и отправяне на предложения за подобряване на средата за гражданско участие в управлението за подпомагане на дигиталния преход и управление в условията на цифрово общество, както и да се направи анализ на международния опит и представяне на добри и международни практики за повишаване участието на гражданите в процесите на взимане на решения за дигитализацията на местното управление. По проектът ще се осъществи и информационна кампания за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, свързани с цифровия преход.

Очаквани резултати: засилено сътрудничество между всички заинтересовани страни, включени в проекта; открито и отговорно управление; предложени решения, подпомагащи цифровия преход; формулирани конкретни препоръки, позволяващи активно включване на гражданите и бизнеса в местното управление.

Целеви групи на проекта са представители на общини, НПО, бизнеса , социално-икономическите партньори и други заинтересовани страни от област Видин.

Общата прогнозна стойност на проекта е в размер на 59 964,19 лева, от които:

Европейско (финансиране от EСФ): 50969.56 лв.

Национално съфинансиране: 8994,63 лв.

Постигнати резултати:

Дейност 1. Анализ на готовността на общините в област Видин за дигитален преход и отправяне на предложения за подобряване на средата за гражданско участие в управлението за подпомагане на дигиталния преход и управление в условията на цифрово общество.

  1. Доклад, включващ обобщение на данните от анализа по Дейност 1 – вижте доклада тук.
  2. Препоръки и предложения за подобряване на средата за гражданско участие в прехода към дигиталното управление – вижте препоръките тук.
  3. Интернет страница (помощен инструментариум за прехода към цифровизация и внедряване на цифрови услуги за местната общност) www.digital-vidin.eu
  4. МЕТА/Фейсбук група по проекта за обмен на опит и добри практики, свързани с процесите на дигитална трансформация на местните общности. Виж повече на: Facebook

Дейност № 2. Aнализ на международния опит и представяне на добри и иновативни международни практики за повишаване участието на гражданите в процесите на взимане на решения и дигитализацията на местното управление

  1. Ръководство за разработване на стратегия за дигитална трансформация на местно ниво, включващо описание на международния опит на различни местни власти в държави членки на ЕС, преминаващи към дигитално управление в сътрудничество с местната общност – структурите на гражданското общество и бизнеса – вижте ръководството тук.

 

Галерия