Фондация за регионално развитие

“Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на политики, стратегии и решения за дигитализация на местно равнище” – текущ

Проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на политики, стратегии и решения за дигитализация на местно равнище”

Водещ бенефициент: Фондация за регионално развитие

Партньори: Фондация “Феникс 21 век”

Място на изпълнение: област Видин

Цел: да се повиши гражданското участие в процесите на взимане на решения и формулиране на политики за цифров преход на общини в област Видин, в съответствие със Стратегията на ЕС за цифровото бъдеще на Европа.

Специфични цели: да се засили сътрудничеството между местните власти, неправителствените организации, социалните партньори, бизнеса и гражданите за съвместно взимане на решения, подпомагащи цифровия преход, за да се постигне на открито и отговорно управление с участието на гражданите, бизнеса и местните власти при подпомагане на процесите на дигитализация и цифрова оптимизация на обществените услуги на местно равнище. Формулирането на конкретни препоръки ще подобри процесите, свързани с цифровия преход и ще повиши информираността на целевите групи в областта на цифровото управление и дигиталния преход на местно ниво.

Дейности:

В проекта се предвижда да се анализира готовността на общините за дигитален преход в условията на цифрово общество и отправяне на предложения за подобряване на средата за гражданско участие в управлението за подпомагане на дигиталния преход и управление в условията на цифрово общество, както и да се направи анализ на международния опит и представяне на добри и международни практики за повишаване участието на гражданите в процесите на взимане на решения за дигитализацията на местното управление. По проектът ще се осъществи и информационна кампания за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, свързани с цифровия преход.

Очаквани резултати: засилено сътрудничество между всички заинтересовани страни, включени в проекта; открито и отговорно управление; предложени решения, подпомагащи цифровия преход; формулирани конкретни препоръки, позволяващи активно включване на гражданите и бизнеса в местното управление.

Целеви групи на проекта са представители на общини, НПО, бизнеса , социално-икономическите партньори и други заинтересовани страни от област Видин.

Общата прогнозна стойност на проекта е в размер на 59 964,19 лева, от които:

Европейско (финансиране от EСФ): 50969.56 лв.

Национално съфинансиране: 8994,63 лв.

Галерия