Фондация за регионално развитие

Проект “Шанс за развитие” – приключил

Проект “Шанс за развитие”

Проектът е съфинансиран по програма за трансгранично сътрудничество “Интеррег V-A Румъния България” , националните правителства на Румъния и България и със собствен принос от партньорите, включени в проекта

Водеща организация: Университетът в Крайова

Партньори: Фондация за регионално развитие и Стопанска академия “Д.А.Ценов” – гр. Свищов

Основната цел на проекта е повишаване на пригодността за заетост чрез развиване на професионалните умения на целевите групи и осигуряване на контакт между работодатели и търсещи работа безработни лица.

Очаквани резултати: проведени 12 курса за професионално обучение (6 от които са курсове за следдипломна квалификация, акредитирани от Министерството на образованието в Румъния); създаден 1 интерактивен уеб сайт; организирани трудови борси в България и в Румъния (job fair); 400 участници в съвместни местни инициативи и инициативи за трудова заетост; 300 участници в съвместни образователни и обучителни програми, осигуряващи техническото оборудване за провеждане на курсовете за следдипломна квалификация, изучавани в Техническия Факултет към университета в Крайова.

Уебсайт: robgcareers.ucv.ro

Период на изпълнение: 16 май 2017- 16 април 2019