Фондация за регионално развитие

Развитие чрез социално включване – приключил

Проект № BG051PO001 – 7.0.07-0099: “Развитие чрез социално включване”

Източник на финансиране: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. по схема “Без граници – Компонент 1” – Фаза 2.

Цели:

  • Повишаване на информираността на целевите групи за развитието на социалната дейност на църквата;
  • Повишаване на капацитета на целевите групи във връзка с разработването на проекти и програми финансирани от ЕС;
  • Развитие на капацитета и подобряване на уменията на представителите на целевите групи в областта на социалното включване и социалната икономика;
  • Предоставяне на възможност на целевите групи да черпят опита в други държави или региони, чрез обмен на опит, идеи, знания и ноу хау свързани със социалната дейност на църквата.

Целеви групи: Проектът е насочен към неправителствени организации от България и Румъния, представители на висши учебни заведения, представители на официалната структура на българската и румънска православни църкви – средни духовни училища, свещенослужители и други представители на Църквата.

Партньори: Фондация за регионално развитие (България) – водеща организация

Асоциация Василиада (Румъния) – партньор

Дейноости: 

  • Анализ и въвеждане на иновативни практики в тази област от страната и чужбина.
  • Провеждане на работни визити и обучения на целевите групи;
  • Изработване на документален филм представящ добри практики от България и Румъния за подпомагане на социалното включване и популяризиране на ОП “РЧР”;
  • Разработване на насоки за развитието на социалната дейност на Българската православна църква.