Фондация за регионално развитие

В Крайова се проведе финална пресконференция за представяне на резултатите по проект „Шанс за развитие“

На 11 април 2019 г. в Крайовския университет се проведе заключителната пресконференция по проект „Шанс за развитие“, изпълняван от Университета в Крайова в партньорство с Фондация за регионално развитие – гр. Видин и Стопанската академия „Д. А. Ценов“- гр. Свищов.  Събитието привлече над 50 участници – студенти от Крайовския университет, преподаватели, представители на екипа на проекта за Фондация за регионално развитие и за Крайовския университет. Конференцията официално беше открита от ръководителя на проекта проф. Михаела Тинка Удрищою. Тя представи на всички участници резултатите от реализираните дейности, постигнати до този момент. Проф. Нико Георге Баздоака, заместник ректор по информационни технологии и управлението на европейски проекти, приветства участниците и изрази своята радост и въодушевление от успешния финал на проекта.  Диана Тюркеджиева, която е един от комуникационните експерти за България в рамките на проект „Шанс за развитие“, представи на участниците постигнатото до този момент в българските партньори и изрази своята благодарност за цялостната подкрепа, оказана от румънския партньор в хода на проекта, както и за създаденото успешно и ползотворно партньорство с Крайовския университет. Основната цел на двугодишния проект беше увеличаване пригодността за заетост чрез развиване на професионални компетенции и поощряване на професионалната мобилност на търсещите работа в Долж (Румъния), Видин и Свищов (България).  Проектът се реализира с помощта на Европейския фонд за регионално развитие и се финансира по трансграничната програма „INTERREG Румъния-България“. Водещ партньор в проекта е Университетът в Крайова, Румъния, а от българска страна партньори са СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов и Фондация за регионално развитие – гр. Видин.