Фондация за регионално развитие

Втора международна среща по проект “IRENE” се проведе в София

Между 9 и 12 септември 2021 г. международният екип на проект “IRENE”, финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз, проведе своята втора работна среща в гр. София. На срещата присъстваха представители на Института за Икуменически изследвания “Сан Бернардино” във Венеция, Ватикана, представители на асоциация Василиада към архиепископия Крайова, Румъния и представители на Богословския факултет към СУ “Св. Климент Охридски”. Първият ден от срещата беше съчетан с онлайн дискусия, в която участие взеха и представители на останалите партньори на проекта – Аристотелевия университет в Солун, Университета на Източна Финландия и Богословския институт в Талин, Естония.

Целта на срещата беше да се обсъдят постигнатите до този момент резултати от двугодишния проект, както и да се планират бъдещите дейности, а именно: разработване на програми и провеждане на обучения в Естония, Гърция, Румъния и Италия, насочени към преподаватели по теология/религия от страните, включени в проекта; разработване на учебни материали, отговарящи на обучителните нужди на целевите групи на проект “IRENE”; разработване на сборник статии за състоянието на религиозното образование във всяка една от държавите, включени в проекта и провеждане на международна конференция за оповестяване на резултатите от проекта, която ще се състои във Венеция, Италия. На втория ден от срещата чуждестранните гости, които присъстваха на срещата, посетиха Рилския манастир.

Двугодишният проект “IRENE – Иновативна мрежа за преподаване на религия” e финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз и се изпълнява за периода от 1 ноември 2020 г. до 31 октомври 2022 г. Насочен е към учители по религия и преподаватели в богословски училища и университети в България, Румъния, Естония, Финландия, Гърция и Италия.

Основни цели на проекта са: 1) усъвършенстване и разнообразяване на методите на преподаване на религия/теология, използвани ежедневно в практиката от преподаватели по религия; 2) предоставяне на възможности за обмен и добри практики по отношение на използваните във всяка държава и от различни преподаватели методи за преподаване на религия; 3) подобряване на дигиталните компетенции и социални умения на преподавателите по религия, включени в проекта; 4) създаване на стратегическо партньорство между участниците в проекта и неговите официални партньори;

За постигане на горепосочените цели, проект “IRENE” предвижда изпълнението на няколко основни дейности: 1) провеждане на обучителни курсове за представителите на целевата група на проекта в Естония, Гърция, Финландия и Италия; 2) Разработване на няколко интелектуални продукта, в това число обучителни материали и видеоуроци, отговарящи на нуждите на преподавателите, включени в проекта; сборник с научни публикации, представящи състоянието на религиозното образование в България; методите на преподаване на религия във всяка държава, включена в проекта и образователните потребности на целевите групи; и разработване на интернет страница, в която ще бъдат публикувани основните резултати, постигнати по проект “IRENE”; 3) Провеждане на международна конференция във Венеция, Италия, на която ще бъдат оповестени постигнатите по проекта резултати.