Фондация за регионално развитие

Рекламни брошури за България – приключил

Изготвяне и разпространение на рекламни брошури за България – имиджова и тематични”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР”

Източник на финансиране: Министерство на икономиката

Бюджетна линия: BG 161 PO0001/3.3-01/2008/001-4-U-034

Основни дейности:

  • Проучване на туристическите спортни атракции и религиозни обекти в България;
  • Проучване на местата за настаняване около спортни туристически атракции и религиозни обекти;
  • Изработване на карта със забележителности, свързани със спортния и религиозен туризъм;
  • Проучване на информационните туристически офиси в България.
  • Разработване на съдържание на брошура „Спорт” и брошура “Религиозен туризъм”;
  • Подготовка на снимков материал;
  • Цялостна графична концепция на брошури и мини компакт дискове по езикови версии (български, английски, немски, испански, руски езици) – рекламни материали за „Изготвяне и разпространение на брошура „Спорт” и брошура “Религиозен туризъм” свързани с ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. , заедно с тяхното оформление, печат и доставка
  • Превод на английски, испански, немски, френски и руски езици
  • Печат и разпространение на 50 000 броя брошури в горепосочените езикови версии.