Фондация за регионално развитие

Два обществени форума представиха възможностите за цифров преход на местно равнище

В рамките на проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на политики, стратегии и решения за дигитализация на местно ниво”, номер на проекта BG05SFOP001-2.025-0208, финансиран от ОП “Добро Управление”, процедура BG05SFOP001-2.025,  на 17 и 19 октомври 2023 г. се проведоха два обществени форума в градовете Видин и Белоградчик. Форумът обедини представители на местните власти, НПО, социално-икономически партньори, гражданско общество и малки и средни предприятия в региона на Видин.

По време на форумите  участниците разискваха резултатите от анализа за готовността на общините в региона на Видин за дигитален преход. Бяха представени препоръки за подобряване на средата за гражданско участие в управлението в подкрепа на дигиталния преход и управление в цифровото общество.

В рамките на двата форума, участниците бяха запознати със съдържанието на създаденото в рамките на проекта ръководство за изработване на стратегия за дигитална трансформация на местно ниво и възможности за финансиране от ЕС за местните власти, бизнеса и структурите на гражданското общество с цел насърчаване на техния дигитален преход. На събитието представихме и конкретни добри практики от европейския опит, приложими на местно ниво и възможности за финансиране в областта на цифровизацията.

В края на събитията бяха представени разработената в рамките на проекта платформа www.digital-vidin.eu и създадената за целите на проекта Фейсбук група “Дигитален Видин” като полезни инструменти за предоставяне на информация,  обмен на добри практики и споделяне на опит в сферата на дигитализиацията.

Допълнителна информация

Реализираните проучвания и анализи в рамките на проекта очертават съществуващите предизвикателства в областта на цифровизацията и нагласите на общините в област Видин към възможностите за цифрова трансформация и внедряването на цифрови услуги, както и възможностите за гражданското участие и тяхната информираност за цифровите услуги, които се предоставят на местно ниво. В хода на проучванията беше направен също така детайлен обзор на добри практики и стратегии за дигитализация на други държави членки на ЕС.

Експертите, реализирали проучванията, направиха подробен анализ на текущото състояние на цифровизацията в местното управление и изследваха предизвикателствата пред общините в дигиталния преход. В резултат на това в рамките на форумите те предложиха конструктивни решения за подпомагане на цифровата трансформация и увеличаване на гражданското участие, като обобщиха мнението на 114 общински представители.

Проучването на гражданите, в което участваха близо 700 души от област Видин, имаше за цел да изследва степента им на информираност и нагласите им по отношение на възможностите за цифрова трансформация и внедряване на цифрови услуги. Освен това, експертите потърсиха мнението на анкетираните относно възможностите им за участие в процесите на формулиране на политики и приемане на решения на местно равнище, като подчертаха важността на тяхната активна роля в определянето и формирането на общностите, в които живеят.

Резултатите от проведените проучвания предоставят ценни данни и изводи, базирани на мненията на общински представители, представители на неправителствени организации и бизнеса, както и на други организации на гражданското общество, включително множество граждани на област Видин. Тези данни и изводи могат да бъдат от полза както за местните общински администрации, така и за други представители на местната власт в област Видин при разработването на стратегии за постепенна цифровизация на услугите. Обработените данни представляват ценен ресурс, който може да бъде използван като основа за разработване на по-ефективни цифрови услуги и подобряване на участието на гражданите и бизнеса в процеса на вземане на решения и формулиране на политики на местно равнище. Този подход има за цел подпомагане на по-доброто управление и предоставяне на по-качествени услуги от страна на общините в област Видин.

Служителите на местните общински администрации се явяват ключови фигури в процеса на вземане на решения на местно ниво и предоставянето на услуги на гражданите и бизнеса. Тяхното участие в проучването играе критична роля при определянето на насоките за подобряване на цифровото управление и улесняване на участието на гражданите.

Цифровият преход оказва дълбоко влияние върху различни аспекти на обществото, включително икономиката, образованието, здравеопазването и социалната сфера. Гражданите са сърцето на всяка общност, и техният принос и мнение са от изключително значение за успешния цифров преход и разработването на цифровите услуги, които се насочват към тях.

За да насърчат осведомеността и ангажимента на гражданите, експертите предлагат организирането на образователни кампании, семинари и обучения, които да им помогнат да разберат по-добре възможностите, предоставени от цифровите технологии, и как да изразят своите мнения и идеи по този въпрос. Препоръките на експертите към местната власт включват също така разнообразяване на цифровите услуги, така че да отговарят на интересите и предпочитанията на гражданите; предоставяне на удобни и лесни за ползване цифрови услуги; подобряване на достъпа в селските райони и обучение на граждани, които не се справят добре със съвременните технологии, адаптация на услугите за цифрови устройства; създаване на цифрови платформи за диалог с гражданите и много други.

Препоръките, отправени към общините, акцентират върху няколко ключови аспекта за успешния дигитален преход на местно равнище. Първо, инвестициите в модернизация на инфраструктурата и дигитализация на местните услуги са от съществено значение, но срещат ограничения в икономически слабо развити региони. Тези инвестиции имат потенциал да подобрят ефективността и да намалят бюрокрацията. Второ, необходимо е обучение и образователни програми за местните служители, граждани и бизнеса, тъй като въвеждането на нови технологии изисква специфични знания и умения. Трето, културните предизвикателства, свързани с предразсъдъци към новите технологии, изискват изграждане на доверие и обяснение на ползата от тях. Четвърто, сигурността и защитата на личните данни изискват ясни политики и процедури за управление и защита. Експертите подчертават и значението на активното участие на гражданите във формулирането на политики и взимането на решения, както и създаването на партньорство между местните органи, гражданското общество и бизнеса. Независимо от предизвикателствата, успешният дигитален преход може да подобри качеството на местните услуги и ефективността на управлението, затова инвестирането в технологии и усилията за партньорство са от съществено значение за цифровизацията на местно ниво.

Резултатите от проучването са публикувани в анализ, който подчертава важността на цифровото управление и дигитални иновации.

Докладът от анализа е достъпен тук

Препоръките на експертите може да бъдат изтеглени тук.

Ръководството за разработване на стратегия за дигитална трансформация на местно ниво, включващо описание на международния опит на различни местни власти в държави членки на ЕС, преминаващи към дигитално управление в сътрудничество с местната общност – структурите на гражданското общество и бизнеса може да бъде изтеглено тук – изтегли ръководството.

 

 

 

Галерия