Фондация за регионално развитие

Фондация за регионално развитие стартира нов проект за подкрепа за безработни лица

На 16 май 2017 г. започнаха дейностите по проект „Шанс за развитие“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество “Интеррег V-A Румъния-България” 2014-2020 г. Проектът е насочен към повишаване на капацитета и пригодността за заетост на безработни лица, чрез едновременно развиване на професионалните умения и осигуряване на по-добра комуникация между работодатели и лица, търсещи работа в окръг Долж, област Видин и област Велико Търново. В хода на изпълнение на проекта приоритет ще бъде предоставяне на консултации и обучения за улесняване на процесите за включване на пазара на труда на лица, търсещи работа, включително на студенти и на вече завършили висше образование лица.