Фондация за регионално развитие

Нов проект на Фондация за регионално развитие по програмата “Еразъм+”

Фондация за регионално развитие реализира нов проект, който цели подобряване на компетенциите на служители в различни места за настаняване на туристи, интересуващи се от религиозен и поклоннически туризъм, както и на служители в различни поклоннически центрове, туроператори и туристически агенции, предлагащи услуги в областта на религиозния и поклоннически туризъм. Целта е те да подобрят капацитета си за предоставяне на качествени услуги за потенциални туристи и поклонници. Двугодишният проект “Панхера” се финансира по програма “Еразъм +” и се изпълнява в партньорство с организации от Испания, Румъния, Норвегия, Турция и Италия. В рамките на проекта бяха проведени 6 проучвания на терен със служители в различни места за настаняване, разположени в близост до поклоннически маршрути в Европа, както и в поклоннически центрове. Целта беше да се проучат основните места за настаняване, принадлежащи на църковни и други организации и да се набележат основните поклоннически/туристически маршрути в областите на проекта. Допълнително беше анализирано текущото състояние във всеки регион и бяха идентифицирани добри практики в тази област. Резултатите от проучването ще послужат за основа при разработване на обучителните програми, предвидени в рамките на проекта. През месец октомври 2019 г. в гр. Крайова се състоя първото обучение на проекта на представители на организациите, които изпълняват проекта. Те предстои да изготвят обучителните програми с помощта на експерти и да организират предстоящите обучения, които ще се проведат в Испания, Норвегия и в България. Изпълнението на дейностите на проекта ще приключи през септември 2020 г.