Фондация за регионално развитие

Проект “Религия и мултикултурализъм” (CULTA) – приключил

Проект № 527098-LLP-1-2012 – 1 – NO-GRUNDTVIG – GMP „Религия и мултикултурализъм: образователни методи за църковни лидери“ (CULTA);

Източник на финансиране: Програма “Учене през целия живот”, секторна програма “Грюндвиг” – многостранни проекти;

Период на изпълнение: октомври 2012 – септември 2014

Цел: Повишаване на образователните компетенции на църковни служители за борба със социалното изключване и работа в мултикултурна среда;

Целеви групи: служители на църквата

Основни дейности:

  • Регионални проучвания в България, Румъния, Естония, Норвегия, Холандия и Италия;
  • Изработване на учебно помагало за развитие на ключови компетенции за осъществяване на диалог с другия, работа в мултикултурна среда, разрешаване на конфликти на местно и регионално равнище.
  • Предоставяне на обучения за развитие на ключови компетенции на църковни служители, включително предоставяне на информация относно възможностите за еврофинансиране;
  • Конференция за представяне на резултатите.

Място на изпълнение: България, Румъния, Норвегия, Италия, Холандия и Естония