Фондация за регионално развитие

Сборник научни статии, проект IRENE, Еразъм+ (интелектуален продукт IO2)

Сборник научни статии по проект IRENE, финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз

Настоящото изследване по проекта IRENE е част от двугодишния проект IRENE Innovative Religious Education Network (Иновативна мрежа за религиозно образование): обучение към религиозното многообразие, мрежа за подновяване на религиозното образование:  която е част от Еразъм+, финансирана от Европейската комисия и включва учени от Румъния, България, Италия, Гърция, Естония и Финландия.

Проектът IRENE анализира какви са религиозното образование и религиозната грамотност, прилагани и култивирани в участващите държави-членки, и по-специално, образование в многообразие и религиозен плурализъм. Освен това предлага методи на обучение и учебни материали, както и обща програма за обучение в помощ на всички, които се занимават с религиозно многообразие.

По-специално проектът има следните цели:

  • Да се подобрят методите на преподаване на учителите по религия, професионалните богослови и свещенослужители, които се занимават с многообразието и мултикултурализма.
  • Да се улесни обмяната на опит, знания и иновативни методи, свързани с религиозното образование.
  • Да се повишат дигиталните и социалните умения ,  уменията за учене, както и когнитивната компетентност на участниците по отношение на мултикултурализма.
  • Да насърчава междурелигиозни практики, занимаващи се с религиозното многообразие и социалното изключване на местно ниво.
  • Да се обучат учители/професионалисти по религиозно образование, за да играят по- активна роля в обществото.

Създаване на устойчива мрежа за разширено сътрудничество със стратегически цели между членовете на Проекта.

Гореизложеното е част от една по-широка образователна политика на ЕС и се основава на стабилна правна рамка за насърчаване на европейския начин на живот. Много световни и европейски организации признават необходимостта от подобряване на знанията за религиите и вярванията и се фокусират върху образованието на младите хора. Младите хора могат да допринесат за борбата срещу нетолерантността и дискриминацията, ако са обучени на теоретично и практическо ниво и темите, свързани с основните човешки права. В същото време разработването на национални образователни политики и стратегии трябва да включва мерки за насърчаване на по-добро разбиране на различните култури, етноси, религии или вярвания (вж. Решение № 13/06 относно съчетаването на нетолерантността и дискриминацията и насърчаването на взаимно уважение и разбирателство).

Период на съставяне: юли 2021 – април 2023

Окончателен продукт: Онлайн сборник статии, достъпен на 7 езика (aнглийски, италиански, гръцки, български, румънски, естонски, финландски).

Innovative Religious Education Network: Educating to the Religious Diversity (e-book)

Религиозно многообразие. Диалог. Религиозно образование – сборник статии, български език

Learning from Diversity and Education in Pluralism: Challenges and Perspectives, Andrian Aleksandrov

Religious Education for Equity, Tolerance, Dialogue and European Identity Formation, Diana Tyurkedzhieva