Фондация за регионално развитие

Сравнително проучване на методите на преподаване на религия в контекста на религиозния плурализъм и многообразие, IRENE, Еразъм + (IO1)

Сравнително проучване на методите на преподаване на религия в контекста на религиозния плурализъм и многообразие, реализирано по проект IRENE, финансиран по програма Eразъм +.

Цел на проучването:

  • да задълбочи познанията на учители по религия, чрез сравнение на различните методи на преподаване в Италия, Румъния, България, Гърция, Финландия и Естони

Период на провеждане: 1 декември 2020 г. – 30 юни 2021

Описание на дейността: за целите на проучването беше създадена анкетна карта от партньорите на проекта за провеждане на интервю на английски език, която беше преведена и адаптирана на български език. Всеки един от партньорите проведе проучването в собствената си страна, като интервюира или го изпрати на приблизително 10 учители/преподаватели по религия, ангажирани с теми в областтта на религиозния диалог и многообразието.

Ресурси: 

Към въпросника на български език

Доклад, обобщаващ резултатите от проучването на български език 

Доклад, обобщаващ резултати от проучването на английски език

Резултати от проучването, проведено в България – на английски език

Настоящото проучване е част от дейностите на двугодишния проект „Иновативна мрежа за религиозно образование: обучение в религиозно многообразие“ (IRENE), финансиран от програма Еразъм + на Европейската комисия. Участници в проекта са изследователи от Румъния, България, Италия, Гърция, Естония и Финландия.

Проектът IRENE анализира методите на преподаване на религия през призмата на многообразието и религиозният плурализъм в участващите държави членки на ЕС. Той също предлага методи на преподаване и учебни материали, както и обща програма за обучение в помощ на всички, които се интересуват от теми, свързани с междурелигиозния диалог и религиозното многообразие. 

Проект IRENE има следните цели:

  • Да се ​​подобрят методите на преподаване в полза на учителите по религия, преподавателите във висши учебни заведения, свещеници и други, които преподават религия в контекста на многообразието, междурелигиозния диалог и мултикултурализма.
  • Да се ​​улесни обменът на опит, знания и иновативни методи за преподаване на религия.
  • Да се ​​повишат цифровите, социалните умения и уменията за учене, както и когнитивната компетентност на участниците.
  • Да насърчава междурелигиозни практики за преподаване на религия.
  • Да повиши ролята на учители и специалисти по религия в обществото.
  • Да създаде устойчива мрежа за разширено сътрудничество със стратегически цели между партньорите по проекта.

Казаното по-горе е част от по-широка образователна политика на ЕС, основана на силна правна рамка, насърчаваща европейския начин на живот. Много световни и европейски организации признават необходимостта от подобряване на знанията за религиите и вярванията, като се фокусират върху образованието на младите хора. Младите хора могат да допринесат за борбата срещу нетолерантността и дискриминацията, ако се обучават както теоретично, така и практически по теми, свързани с основните човешки права. В същото време разработването на национални образователни политики и стратегии трябва да включва мерки за насърчаване на по-добро разбиране на различните култури, етноси, религии или вярвания (вж. Решение № 13/06 относно борбата срещу нетолерантността и дискриминацията и насърчаването на взаимно уважение и разбирателство ).

Източникът на вдъхновение за Европейския съюз е „религиозното и хуманистично наследство, от което са се развили универсалните ценности на неприкосновените и неотменими права на човешката личност, свободата, демокрацията, равенството и върховенството на закона“ (вж. преамбюла на Договора на Европейския съюз).

Добре известно е, че Договорът от Лисабон (2007 г.) постави началото на диалога между ЕС и църквите, религиозните общности и вярванията. Член 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи, че целта на Съюза е да се бори с всички форми на дискриминация, основана на „пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация“. Освен това член 17 заявява, че „ Съюзът зачита и не засяга статута, от който се ползват църквите и религиозните сдружения или общности в държавите-членки съгласно националното законодателство. “ и „Като признава тяхната идентичност и техния специфичен принос, Съюзът поддържа открит, прозрачен и редовен диалог с тези църкви и организации.